Regulamin świadczenia usług hostingu przez ibex.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawartej na czas nieograniczony, pomiędzy:

IBEX Maciej Kuś, REGON 891511779, NIP 886-244-34-84 z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Szlifierskiej 5/6, zwanym dalej "IBEX".

a

użytkownikiem abonamentowych usług internetowych dostarczanych przez IBEX w szczególności: kont poczty elektronicznej, kont serwerów wirtualnych, zwanym dalej ABONENTEM.

Abonentem usług świadczonych przez IBEX może być tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez IBEX, a także określa prawa i obowiązki IBEX oraz Abonenta.
  2. Przed korzystaniem z usług IBEX Abonent jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane. Rejestracja usługi abonamentowej IBEX przez Abonenta, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  3. IBEX ma prawo do zaprzestania bez wcześniejszego powiadomienia, świadczenia usług dla Abonenta, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez IBEX zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez IBEX.
  5. IBEX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 2. Rejestracja konta
  1. Aby zarejestrować konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej IBEX, podając pełne i prawdziwe dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
  2. Poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza danej usługi Abonent uruchamia dwutygodniowy darmowy okres próbny.
  3. Przedłużenie ważności konta nastąpi po dokonaniu w okresie próbnym wpłaty abonamentu na konto bankowe IBEX. Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty IBEX przedłuża ważność konta na okres za jaki został uiszczony abonament.
  4. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty IBEX zablokuje konto na 7 dni. Jeśli w tym czasie IBEX nie otrzyma potwierdzenia wpłaty, konto zostanie usunięte, a umowa z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
  5. IBEX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatności powstałe z winy osób trzecich takich jak banki, urzędy pocztoweitp.
 3. Opłaty abonamentowe
  1. Opłaty abonamentowe mogą być wnoszone wyłącznie w wysokościach, które opublikowane są na stronach internetowych IBEX. O upływie terminu ważności konta Abonent powiadamiany jest przed datą wygaśnięcia ważności konta poprzez pocztę elektroniczną.
  2. W przypadku rezygnacji z usług IBEX przed upływem ważności konta Abonent nie otrzyma zwrotu kwoty abonamentowej proporcjonalnej do pozostałego okresu. IBEX zastrzega sobie prawo do zmiany cen za oferowane usługi. Zmiany cen usług IBEX nie dotyczą Abonentów, których konta nie przekroczyły terminu ważności.
  3. Abonent oświadcza, że zna ograniczenia dotyczące wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeśli je przekroczy (np.: miesięczny transfer) będzie musiał pokryć dodatkowe koszty, wymienione w Cenniku (w sytuacji w której będzie chciał zwiększyć limit).
  4. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta w firmie IBEX. Nie obejmuje ona pozostałych kosztów uzyskania dostępu do sieci Internet, zakupu sprzętu, zakupu oprogramowania, zakupu domeny internetowej, projektu serwisu internetowego lub konfiguracji oprogramowania Abonenta.
  5. Faktura VAT jest wystawiana z chwilą otrzymania przez IBEX dowodu dokonania wpłaty abonamentowej. Faktura VAT jest wystawiana z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty i przesyłana drogą pocztową do Abonenta. Na życzenie Abonenta faktura może zostać wystawiona przed dokonaniem wpłaty na konto IBEX.
  6. Jeśli do końca ważności konta IBEX nie otrzyma potwierdzenia wpłaty za następny okres abonamentowy, konto Abonenta zostanie zablokowane na 7 dni. Po tym okresie, w przypadku dalszego braku dowodu wpłaty, konto zostanie usunięte, a umowa z Abonentem automatycznie rozwiązana.
  7. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od chwili uruchomienia danej usługi na podane na konto bankowe:
   IBEX Maciej Kuś
   ul. Szlifierska 5/6
   58-309 Wałbrzych
   BRE BANK WBE Łódź / mBank
   36 1140 2004 0000 3002 3364 5070
 4. Dane Abonenta
  1. Podczas rejestracji Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i uaktualniania ich podczas trwania umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nieprawdziwości podanych przez Abonenta danych, IBEX ma prawo do usunięcia konta niezależnie od dokonanych wcześniej opłat abonamentowych.
  2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez IBEX danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi. Abonent oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. IBEX zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Abonenta. Jeśli Abonent wyraźnie tego nie zastrzegł, IBEX może opublikować nazwę Abonenta oraz adres jego serwisu na swojej liście referencyjnej.
  3. Abonent oświadcza akceptując ten Regulamin, że upoważnia IBEX do wystawiania faktur VAT za korzystanie z usług bez podpisu odbiorcy.
 5. Obowiązki Abonenta
  1. Pakiety usług oferowanych na platformach IBEX są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent zobowiązuje się przestrzegania niniejszego Regulaminu, a szczególności:
   – Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej i transferu ustalonych przez IBEX dla każdego pakietu usług.
   – Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
   – Nie utrudniania swoim działaniem dostępu do usług IBEX innym użytkownikom.
   – Ochrony swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.
  2. Zmiana utraconego przez Abonenta hasła dostępowego może nastąpić tylko w drodze kontaktu poprzez pocztę elektroniczną z IBEX, pisemnym wydaniu dyspozycji przez właściciela konta oraz potwierdzeniu telefonicznym.
 6. Odpowiedzialność Abonenta
  1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści przesyłane lub publikowane za pomocą wykorzystywanych przez niego usług IBEX.
  2. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników usług IBEX (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemów bannerowych, aliasów, itp.), prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.
  3. IBEX ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania w pełnej wysokości za straty poniesione w wyniku nieprawidłowego użytkowania oferowanych usług.
 7. Zakres odpowiedzialności IBEX
  1. IBEX zobowiązuje się do:
   – Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu.
   – Poinformowania Abonenta, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do usług.
   – Zrekompensowania Abonentowi braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikającego z winy IBEX w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde 24 godziny przerwy.
  2. IBEX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
   – Nieprawidłowego użytkowania kont.
   – Podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta.
   – Złamania niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
   – Kataklizmów (np.: wojen, zamieszek, powodzi, pożarów) oraz działania czynników lub osób trzecich (przestój w dostawie energii elektrycznej, awarie sprzętu, oprogramowania, sieci operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców Internetu i sieci GSM/DCS).
 8. Zakończenie umowy
  1. Umowa między IBEX a Abonentem wygasa po 14 dniach od rejestracji konta w przypadku nie wniesienia opłaty za usługi lub po upływie 7 dni od upływu daty ważności danego konta. Rezygnacja z usług przez Abonenta musi być każdorazowo poprzedzona, powiadomieniem IBEX wysłanym poprzez pocztę elektroniczną, listem poleconym lub złożonym osobiście.
  2. Abonent może zrezygnować z usług IBEX w dowolnym czasie, godząc się z przepadkiem wniesionej opłaty abonamentowej.
  3. W przypadku usunięcia przez IBEX konta z powodu braku wpłaty i powtórnego jego utworzenia na okres próbny przez Abonenta, IBEX ma prawo do usunięcia takiego konta.
  4. Jeśli konto jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub jeśli Abonent łamie ogólnie przyjęte zasady użytkowania sieci Internet, działa na szkodę IBEX lub używa usług IBEX do celów niezgodnych z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym, IBEX zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez uprzedniego powiadomienia i bez zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2005 roku.